Blue Flower

 

 

Dnia 16.11.2022 r. odbyła się wycieczka mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Moczarach do Mucznego i Tarnawy Wyżnej.

Mieszkańcy Spacerowali drewnianymi pomostami Trofowisk podziwiając i poznając przyrodę oraz występujące na danym terenie gatunki zwierząt i roślin.

Kolejnym punktem było zwiedzanie Pawilonu Edukacyno-Wystawowego, który znajduje się W Centru Promocji Leśnictwa w Mucznem.

Dzięki Panu Adamowi Szmiłyk dowiedzieliśmy się więcej o gatunkach i życiu zwierzat występujących na terenie Bieszczad.

Artrakcją więczącą wycieczkę było się do Zagrody Pokazowej Żubrów gdzie można było opserwować te ogromne zwierzęta.

 

Bardzo dziękujemy Pani Ewelinie Baran oraz Panu Adamowi Szmiłyk za miłe przyjęcie oraz mamy nadzieję na dalszą współpracę.

 

  


 

Dnia 30.10.2022 r. odbyła się wycieczka mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Moczarach na Połoninę Wetlińską oraz do Schronu Turystycznego

„ Chatka Puchatka II”. 

Serdeczne Podziękowania dla Dyrekcji

 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej

za nieodpłatne zezwolenie na wyjście na Połoninę Wetlińską

oraz bezpłatnego skorzystania z parkingu.

 

 

Dziękujemy ‼‼

 


 

  

W dniu 24.06. 2022 r. w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach odbyła się uroczystość odpustowa ku czci Najświętszego Serca Jezusowego, bo pod tym wezwaniem jest poświęcona Kaplica Domu. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11; 00 Mszą Świętą koncelebrowaną przez Proboszcza Sanktuarium Matki Bożej Rudeckiej Królowej Bieszczadzkiej w Jasieniu ks. Józefa Ślusarczyka CSMA i Kapelana DPS w Moczarach ks. Jana Wroniewicza CSMA. W czasie uroczystości modlono się w intencji zmarłych mieszkańców i pracowników Domu, o pomyślność dla żyjących i o pokój na świecie a szczególnie w Ukrainie. W uroczystości uczestniczyli goście z Ukrainy pod przewodnictwem Nadyji Jaremy szefową „Samborska Organizacja Osób Niepełnosprawnych Lwowskiego Obwodowego Stowarzyszenia Ogólnoukraińskiej Organizacji Związku Osób Niepełnosprawnych Ukrainy”. Byli obecni również Wójt Gminy Czarna Bogdan Kochanowicz, Wicestarosta Powiatu Bieszczadzkiego Artur Woźny, Sekretarz Powiatu Bieszczadzkiego Barbara Pasionek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych Magdalena Wojtasik oraz mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Moczarach. Po uroczystej Mszy św. Wszyscy uczestnicy zjedli świąteczny obiad i oglądnęli mecz piłki nożnej mieszkańców Domu. Około godziny 16; 00 rozpoczęła się zabawa taneczna przy grillu, która trwała do wieczora. Przy tej okazji została przekazana dla Gości z Ukrainy pomoc humanitarna ufundowana przez Wójta Gminy Czarna Bogdana Kochanowicza, Starostę Powiatu Bieszczadzkiego Marka Andrucha i Wicestarostę Powiatu Bieszczadzkiego Artura Woźnego. Serdecznie dziękuję Wszystkim za obecność na uroczystości – w imieniu pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społeczne w Moczarach - Stanisław Leszega

 

 


 

  

 


 

Zarządzenie Nr 9/2021
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moczarach
z dnia 16 grudnia 2021 r.

 

w sprawie wdrożenia regulaminu procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Wdrażam w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach procedurę zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, w brzmieniu określonym
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi samodzielnej sekcji - Kadrowej, Głównej Księgowej, Kierownikowi Bloków Nr 3 i 7 oraz 1 i 4 i Kierownikowi Administracyjno – Gospodarczemu, Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

2. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Moczarach zobowiązani są do zapoznania się
z procedurą i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z jej przepisami. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega konsultacjom z zakładową organizacjom związkową.

 

Szczegóły ogłoszenia znajdują się

w zakładce „ aktualnośći”

 

http://dpsmoczary.pl/index.php/aktualnosci/270-zarzadzenie-nr-9-2021-dyrektora-domu-pomocy-spolecznej-w-moczarach-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-wdrozenia-regulaminu-procedury-zglaszania-przypadkow-nieprawidlowosci-oraz-ochrony-osob-dokonujacych-zgloszen

 

oraz na stronie BIP

 

 

http://bip.bieszczadzki.pl/strona-2177-zarzadzenie_nr_9_2021_dyrektora_domu.html

       


 

 


 

 


 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach jest Domem przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych i  zapewnia całodobową opiekę dla 146 osób.

Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Bieszczadzkiego.

 Dom nasz zapewnia:

  • odpowiednie warunki mieszkaniowe (pokoje 1-,2-,3-osobowe)
  • wyżywienie: 4 posiłki dziennie z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych
  • pomoc w podstawowych czynnościach (toaleta, ubieranie, karmienie,kąpanie, załatwianie potrzeb fizjologicznych)
  • pomoc w załatwianiu spraw osobistych a w szczególności w czytaniu i pisaniu listów,kontaktach z instytucjami (ZUS, Sąd, itp.), zakupach,utrzymywaniu kontaktu z rodziną.
  • korzystanie z podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej przez lekarzy pierwszego kontaktu z Ustrzyk Dolnych
  • opiekę lekarza psychiatry,psychologa
  • osprzęt ortopedyczny mieszkańcy uzyskują w ramach uprawnień w Wojewódzkiej Poradni Zaopatrzenia Ortopedycznego w Rzeszowie
  • leki i artykuły sanitarne
  • zabiegi rehabilitacyjne 
  • zajęcia terapii zajęciowej: muzycznej, kulinarnej  i rękodzieła artystycznego 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach umożliwia również praktyki religijne zgodnie z wyznaniem. Mieszkańcy mogą korzystać z biblioteki i codziennej prasy. Dla mieszkańców corocznie organizuje się imprezy kulturalne, turystyczne i sportowe. Wykwalifikowana kadra domu zapewniająca całodobową opiekę ułatwia również mieszkańcom kontakty z rodziną i społecznością lokalną.

 

 

Miesięczny, średni koszt utrzymania mieszkańca w naszym Domu jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 Aktualny miesięczny koszt utrzymania mieszkańca (od 01.03.2022)wynosi: 4.664,51 zł

 


 

 


 


 

 


 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach informuję, że w ramach grantu projektu pn. „Lepsze Jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczących w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny na wsparcie Domów Pomocy Społecznej  z terenu województwa podkarpackiego            w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenia skutków pandemii   wywołanej   wirusem    SARS-COV-2

W dniu 07.09.2020 r. podpisał umowę pomiędzy „ Grantodawcą” Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentowanym przez Dyrektora Jerzego Jęczmienioka a „Wnioskodawcą” Powiatem Bieszczadzkim reprezentowanego przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  Stanisława Leszega                o powierzenie grantu   na kwotę  520 000,00 zł pn. Projekt „Lepsze Jutro” w DPS w Moczarach.

 

               DYREKTOT REGIONALNEGO OŚRODEKA                             DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

               POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE                                                 W MOCZARACH 

                     JERZY JĘCZMIENIONKA                                                              STANISŁAW LESZEGA