Blue Flower

Załącznik

do Zarządzenia Nr 2/2021 r.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
w Moczarach z dnia 11.03.2021 r.

 

 

 

 

REGULAMIN

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH

 

 

 

§ 1.

 

Regulamin określa zasady tworzenia Funduszu, szczegółowe zasady gospodarowania środkami Funduszu przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej dla osób uprawnionych do korzystania
z Funduszu.

                                                                      

§ 2.

Niniejszy Regulamin opracowany został na podstawie:

 

1)      Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. z dnia 4 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1070)

2)      Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 263)

3)      ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. z dnia 27 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426)

4)      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

5)      Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (RODO).

 

§  3.

Użyte w Regulaminie pojęcia, pisane z wielkiej litery, oznaczają:

 

1)      Funduszu – należy przez to rozumieć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony
w Domu Pomocy Społecznej w  Moczarach  na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

2)      Pracodawcy – należy przez to rozumieć Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moczarach;

3)      Głównym Księgowym –należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Domu Pomocy Społecznej
w Moczarach

4)      Przedstawicielu pracowników – należy przez to rozumieć pracownika wybranego przez załogę do reprezentowania jej interesów, w tym przedstawiciela o którym mowa w art. 8 ust. 2 Ustawy

5)      Dochodzie na członka rodziny – należy przez to rozumieć  średni miesięczny dochód netto (dochód pomniejszony o podatek dochodowy i składki ZUS-owskie) na członka rodziny osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu za rok poprzedzający datę ubiegania się o  świadczenie socjalne,

6)      Członek rodziny – za członka rodziny dla celów ustalania dochodu uznaje się:

a)      uprawnionego,

b)      współmałżonka,

c)      pozostające na utrzymaniu dzieci (w wieku do 18 lat lub do czasu ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat; dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972)

d)     osobyprowadzące wspólne gospodarstwo domowe z uprawnionym, w tym  osoby pozostające z uprawnionym w związku partnerskim (konkubinat),

 

7)      Emerycie lub renciście – należy przez to rozumieć byłego pracownika zakładu posiadającego aktualny status emeryta lub rencisty, który bezpośrednio przed uzyskaniem świadczenia emerytalnego lub rentowego zatrudniony był w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach oraz  po przejściu na emeryturę /rentę  nie podjął pracy w innym zakładzie pracy na umowę o pracę.

8)      Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. z dnia 4 czerwca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1070)

 

 

§ 4.

Tworzenie Funduszu:

1)                 Środki Funduszu prowadzone są na odrębnym rachunku bankowym;

2)                 Środkami Funduszu administruje pracodawca;

3)                 Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego  wg zasad określonych w art.  5 i 6
Ustawy, naliczanego przez  Dom Pomocy Społecznej w Moczarach;

4)                 Niezależnie od odpisów, o których mowa w ust. 3 Fundusz może być zwiększony  o:

a)       odsetki od środków na rachunku bankowym Funduszu,

b)      wpływy z oprocentowania od  pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

c)       inne środki  określone w odrębnych przepisach.

5)                  Kwota naliczanego odpisu podstawowego (planowana i wynikająca z korekty naliczenia zgodnie
z Ustawą) na dany rok kalendarzowy wraz ze zwiększeniami, podlega przekazaniu na rachunek Funduszu w wysokości i w terminach określonych przepisami Ustawy.

 

 

§ 5.

Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu:                                                               

1)      pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy  na podstawie umowy  
o pracę (na czas określony i nieokreślony), powołania, wyboru, mianowania, z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych dłużnych niż 30 dni, innych niż urlopy wychowawcze, pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,

2)      emeryci i renciści,

3)      członkowie rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów:

a)      członkowie rodziny, określeni w §  3 ust. 6 powyżej

b)      osoby wymienione w ppkt a  bez względu na wiek, jeżeli są osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym z ważnym orzeczeniem komisji lekarskiej

c)      współmałżonkowie.

 

 

§ 6.

Środki Funduszu przeznaczane są na:

1)      bezzwrotną pomoc materialną i finansową,

2)      różne formy turystyki i wypoczynku,

3)      zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe,

 

 

§ 7.

Ogólne zasady przyznawania świadczeń socjalnych:

 

1)      Działalność socjalna prowadzona jest o zatwierdzony roczny plan wydatków, zatwierdzony przez Pracodawcę oraz Głównego Księgowego,

2)      Przyznanie osobom uprawnionym świadczeń z Funduszu jest uzależnione od spełnienia warunków ustalonych w Regulaminie ZFŚS i w kryteriach uzyskania dofinansowania. Kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja Socjalna. Decyzje przyznające świadczenia socjalne wydaje Pracodawca.

3)      Komisja Socjalna działa w oparciu o wydany dla niej Regulamin, stanowiący Załącznik nr 6.

4)      Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu są uznaniową formą pomocy, co oznacza, że osoby uprawnione, które nie uzyskały tego świadczenia, nie mogą domagać się jakiegokolwiek ekwiwalentu
z tego tytułu.

5)      Odmowa przyznania świadczenia wymaga pisemnego uzasadnienia jedynie na wniosek zainteresowanej osoby. Osoba ta może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wystąpić z pisemnym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ponowna negatywna decyzja Pracodawcy jest ostateczna

6)      Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu i  zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanym z Funduszu powinny złożyć Komisji Socjalnej
w nieprzekraczającym terminie do 20 marca każdego roku informację o swojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej stanowiący Załącznik nr  1. Osoby zatrudnione po tym terminie w trakcie roku składają taką informację najpóźniej do dnia 30 listopada  danego roku. Osobom zatrudnionym po dniu 30 listopada  danego roku oraz osobom, które nie złożyły informacji w wymagalnym terminie nie będzie przysługiwało prawo do świadczeń socjalnych w danym roku kalendarzowym. 

7)      Przyznanie świadczeń z Funduszu oraz ich wysokość uzależnione jest, stosownie do dyspozycji art. 8 ust. 1 Ustawy, wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Pracodawca nie różnicuje wysokości świadczeń w zależności od wysokości etatu lub zajmowanego stanowiska pracy ani od statusu osoby uprawnionej, określonego w § 3 powyżej. Sposób naliczenia świadczenia określa Załącznik nr 5

8)      Osoba, która podała  nieprawdziwe dane w dokumentach przedkładanych Komisji Socjalnej, przedłożyła fałszywy dowód poniesionego wydatku lub wykorzystała świadczenie na cele niezgodne z jego przeznaczeniem zostaje obciążona pełnymi kosztami, poniesionymi przez Pracodawcę w związku
z zakupem tego świadczenia.

9)      Przyznawanie świadczeń socjalnych oraz ich wysokość uzależnia się od środków finansowych zgromadzonych na koncie Funduszu.

 

 

 

§ 8.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń socjalnych:

 

1.              W ramach pomocy wymienionej w § 6 pkt 1  może być udzielona pomoc materialna
i  finansowa bezzwrotna:

 

          1)  zapomoga świąteczna przyznawana w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie       

          około świątecznym

a)      kwota zapomogi nie może być przyznana częściej niż dwa razy w roku,

b)      z tego rodzaju świadczenia może skorzystać pracownik, emeryt lub rencista, którego  złożył
w danym roku oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 .

c)      maksymalna wysokość zapomogi ustalana jest corocznie przez Komisję Socjalną. 

 

        2)  zapomoga losowa przyznawana w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi,
          w szczególności: pożar domu, długotrwała choroba, straty powstałe w wyniku klęsk żywiołowych
          w gospodarstwie domowym:

a)      warunkiem uzyskania zapomogi losowej  jest przedstawienie wniosku (Załącznik  nr 4) przez osobę ubiegającą się o taką pomoc oraz wiarygodnego dokumentu potwierdzającego zaistniałą sytuację, tj. np.
w przypadku długotrwałej choroby – zaświadczenie lekarskie; w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych – zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie ewentualnego świadka, kopia protokołu itp.

b)      maksymalną kwotę zapomogi określa Załącznik nr 5

 

        3) paczka mikołajkowa przyznawana jest dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów, które na    

        dzień 6 grudnia ukończyły  1 rok oraz nie ukończyły 14 lat.

a)      paczka mikołajkowa  może być przyznana 1 raz w roku,

b)      z tego rodzaju świadczenia może skorzystać pracownik, emeryt lub rencista, którego  złożył w danym roku oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej (Załącznik nr 1)  

c)      wartość  paczki  ustalana jest corocznie przez Komisję Socjalną,

d)     w przypadku gdy zatrudnieni u Pracodawcy są oboje z rodziców dziecka, świadczenie przysługuje jednemu z nich.

2.      W ramach pomocy wymienionej w § 6 pkt 2 może być dofinansowana:

a)      dopłata do wczasów "pod gruszą" - warunkiem otrzymania dopłaty jest przedłożenie potwierdzenia
z działu kadr o przebywaniu na urlopie wypoczynkowym  nieprzerwanie przez co najmniej 14 dni,

b)      wysokość dopłaty - określa Załącznik nr 5,

c)      dopłata może być przyznana raz w roku,

3.         W ramach pomocy wymienionej w § 6 pkt 3 osoba uprawniona do korzystania z Funduszu może        uzyskać zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe:

1)         pożyczka na cele mieszkaniowe (np. zakup mieszkania/domu, remont, modernizację domu/ mieszkania):

a)         maksymalna wysokość pożyczki jest  określona corocznie przez Komisję Socjalną.

a)         spłata w ratach miesięcznych przez okres do 36 miesięcy (3 lata)

b)         kolejna pożyczka może być przyznana pod warunkiem pełnej spłaty poprzedniej pożyczki oraz    posiadania środków na koncie Funduszu,

 

2)         Pożyczka o której mowa w ust. 1    udzielana jest na pisemny wniosek pracownika. Podstawą udzielenia pożyczki jest zawarta umowa (wzór wniosku i umowy dotyczący pożyczki, o której mowa w  pkt 1 i 2 stanowi Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu),

3)         Osoba ubiegająca się o pożyczkę, o której mowa w pkt 1 zobowiązana jest zapewnić dwóch poręczycieli, którzy muszą być pracownikami Domu Pomocy Społecznej w Moczarach zatrudnieni co najmniej  na czas obejmujący okres spłaty pożyczki,

4)         Pożyczka o których mowa w pkt 1   podlega  oprocentowaniu w wysokości 1 % za każdy rozpoczęty rok spłaty pożyczki.

5)         Rozpoczęcie spłaty pożyczki o której mowa w pkt 1 winno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wypłaty pożyczki,

6)         Spłata pożyczki może być zawieszona na wniosek pożyczkobiorcy. Decyzję w sprawie zawieszenia spłaty pożyczki podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dyrektor przekazuje pożyczkobiorcy decyzję  na piśmie. W przypadku przekroczenia terminu spłaty pożyczki stosuje się  pkt 4)

7)         W przypadku śmierci pożyczkobiorcy, kwota pożyczki na cele mieszkaniowe pozostałej do spłaty, zostaje umorzona w całości.

8)         Wnioski o udzielenie pożyczki rozpatrywane są według kolejności wpływu. W szczególnych wypadkach losowych, Pracodawca, po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej, może udzielić pożyczki poza kolejnością. Wniosek taki musi być szczegółowo uzasadniony.

 

 

§ 9.

Postanowienia końcowe

 

1.      Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie korzystającej z Funduszu na jej żądanie.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechne obowiązujące przepisy prawa                         

3.      Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu mogą być wprowadzane w drodze aneksu.

4.      Regulamin wchodzi w życie po wprowadzeniu go zarządzeniem Pracodawcy, w terminie określonym w tym zarządzeniu, nie wcześniej jednak niż z dniem jego podpisania i nie później niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu podpisania

5.      Częścią Regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki:

 

  1. Załącznik nr 1     Oświadczenie o sytuacji materialnej i życiowej
  2. Załącznik nr 2     Wniosek o przyznanie pożyczki
  3. Załącznik nr 3     Umowa dotycząca udzielenia pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe
  4. Załącznik nr 4     Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego
  5. Załącznik nr 5     Tabela dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do różnego rodzaju świadczeń socjalnych oraz maksymalne kwoty dopłat
  6. Załącznik nr 6     Regulamin Komisji Socjalnej
  7. Załącznik nr 7 Klauzula Informacyjna RODO

 

 

                                                                                                      

           

 

                                                                                               ………………………………………………………

 

W porozumieniu z Niezależnym Samorządnym  Związkiem Zawodowym Pracowników DPS w Moczarach  :

 

 

………………………………………………………