Blue Flower

DPS.ZP.261.5.2019    

                                                                Moczary,31.10.2019 r.

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach

ogłasza przetarg nieograniczony  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.„Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)”

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Numer ogłoszenia : 617246-N-2019

Wykonanie robót budowlanych prowadzących do wykonania nowej sieci centralnego ogrzewania od budynku kotłowni do kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej / z pozostawieniem istniejącej sieci/ zgodnie z Planem remontu sieci cieplnych oraz załączonym przedmiarem robót:

1. Roboty ziemne – wytyczenie i inwentaryzacja sieci, prace ziemne koparką 

2. Wykonanie nowej sieci centralnego ogrzewania – montaż rur preizolowanych stalowych podwójnych, montaż kolan, trójników, muf  spawanie rur, uruchomienie sieci cieplnej.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Planem remontu sieci cieplnych oraz załączonym przedmiarem robót. Dokumentacja  załączona do SIWZ - załącznik nr 9 do SIWZ.

Termin składania ofert:  15.11.2019 r. godz. 10 00

 


DPS.ZP.261.5.2019                                                                                Moczary,08.11.2019 r.

 

 

Odpowiedzi na pytania oferentów.

Dotyczy: Zadania - „Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej
w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)”

1.Czy Zamawiający dysponuje i udostępni dokumentacją techniczną i projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, o której mowa w § 1 ust. 3 i 4 zał. Nr 8 – projekt umowy? Nieudostępnienie na etapie przetargu szczegółowej dokumentacji, dokładnie precyzującej zakres robót do wykonania oraz ilości, rodzaj i parametry materiałów (zwłaszcza materiałów preizolowanych) doprowadzi do niejednoznacznej wyceny robót przez oferentów.

Odp. Zamawiający nie posiada innej dokumentacji, cała posiadana dokumentacja została udostępniona w dokumentach przetargowych.

2. W przypadku, gdy Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną
i projektową oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, o której mowa w § 1 ust. 3 i 4 zał. Nr 8 – projekt umowy, proszę o doprecyzowanie:

a)    Czy modernizację sieci ciepłowniczych należy wykonać z rur pojedynczych w izolacji „standard” jak wskazują na to opisy na „zał. nr 9 rysunek sieci CO”, czy z rur podwójnych w izolacji „Plus” jak wskazane to jest w „zał. nr 9 przedmiar robot”?

Odp. Sieć należy wykonać z rur podwójnych zgodnie z przedmiarem robót.

b)    Jaką metodą należy wykonać spawanie rurociągów?

Odp. Zgodnie z zaleceniem producenta rur.

c)    Czy spawy na nowobudowanej sieci należy poddać badaniom nieniszczącym?

Odp.Nie

d)    Czy przebudowywana sieć ma przebiegać po trasie czy obok istniejących sieci kanałowych ?

Odp. Dopuszcza się wykorzystanie istniejących kanałów.

e)    Czy do obowiązków Wykonawcy będzie odtworzenie całości terenu po wykonywanych pracach czy zgodnie z zapisami SIWZ - przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nieprzewidzianych pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

Odp. Należy przywrócić plac budowy do stanu pierwotnego.

f)     Czy na nowobudowanej sieci  należy zamontować preizolowaną armaturę odcinającą?

Odp. Armaturę należy zamontować wewnątrz budynku w węźle.

g)    Czy na nowobudowanej sieci  należy zamontować preizolowaną armaturę odpowietrzającą lub/i odwadniającą?

Odp. Nie.

h)    Czy po przebudowie sieci należy przewidzieć demontaż istniejącej sieci kanałowej?

Odp. Nie.

 

i)      Czy istniejące komory ciepłownicze przeznaczona są do likwidacji czy do modernizacji?

Odp. Nie przeznacza się do likwidacji.

j)      Czy konieczne jest wykonanie przejść przez ściany  z zabezpieczeniem ppoż?

Odp. Nie.

k)    Czy należy przewidzieć nową armaturę odcinającą w budynkach?

Odp. Wg stanu technicznego armatury wewnątrz budynku.

l)      Jaki jest zakres prac do wykonania w budynkach? Połączenie
z istniejącymi instalacjami zaraz za ścianą czy wymiana jakiegoś zakresu instalacji?

Odp. Przyłączenie do rozdzielaczy wewnątrz budynku.

m)  Czy przebieg trasy sieci wskazany w „zał. nr 9 rysunek sieci CO” został przeliczony pod kątem pracy sieci cieplnych wykonanych z rur preizolowanych a zwłaszcza pod z względem wytrzymałościowym elementów rurociągów i kompensacji wydłużeń?

Odp. Zastosowano kompensację naturalną - "L-kształtną i U-kształtną).

n)    Proszę o podanie parametrów pracy sieci (max. temperatura pracy sieci
i ciśnienie nominalne).

Odp. 90/70°C

3.  Z powziętych przez oferenta informacji wynika, iż termin realizacji dostaw materiałów preizolowanych wynosi 2-3 tygodnie a w przypadku rur podwójnych
3-4 tygodnie. W przypadku zamówienia przez oferenta materiałów preizolowanych zaraz po informacji od Zamawiającego o  wyborze jego oferty i w przypadku zrealizowania dostawy nawet po 3 tygodniach, na wykonanie inwestycji pozostaje zaledwie 3 tygodnie. Biorąc pod uwagę warunki zimowe i prawdopodobieństwo wystąpienia ujemnych temperatur, w których budowa sieci cieplnych z rur preizolowanych jest utrudniona, wykonanie inwestycji w tym terminie może być niewykonalne. W związku z powyższym,  czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji robót poza termin wskazany
w SIWZ?

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji zadania.

     4. Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca zapewnia materiały niezbędne do wykonania     

      inwestycji   w  tym  materiały  preizolowane.  Materiały  preizolowane   stanowią   partię   

      materiałów   zamawianą  wg  określonego zamówienia  na  daną   inwestycję     i     ich      

      wykorzystanie na innych inwestycjach jest mało prawdopodobne a wręcz niemożliwe
      z      powodu wymagań Inwestorów co do stosowania  materiałów  nowych  z  określoną   

      datą  produkcji.  Z  podobnych  powodów zwrot materiałów  do  producenta  jest  również

      niemożliwy.  W   związku  z  powyższym,   jeżeli   Zamawiający   skorzysta   ze   swoich

      uprawnień wskazanych w § 1 ust. 9 co do zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu                     

      umowy   na  skutek   wprowadzenia   robót   zamiennych   oraz   ograniczenia   zakresu                      

      rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia
      i   odszkodowania dla Wykonawcy za niewykonane roboty, to czy Zamawiający    pokryje   

      koszt     dostarczonych     a     niewbudowanych    materiałów       preizolowanych        po                      

      przekazaniu ich Zamawiającemu?

Odp. Nie.

5.    W związku z zapisem w § 1 ust. 3 „W przypadku, gdy na gruncie umowy istnieją niejasności bądź sprzeczności, co do tego, które prace i w jakim standardzie powinien wykonać Wykonawca, w przypadku wątpliwości Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac wyższej, jakości. Wykonawca sprawdzi dokumentację przed rozpoczęciem robót.” – proszę o podanie standardów Zamawiającego oraz kryterium ważności dokumentów przetargowych.

Odp. Zakres prac, jak również materiały do ich wykonania jest określony w przedstawionych    

         dokumentach  przetargowych, Zamawiający wymaga wykonania prac zgodnie z ich

         zapisami.